hu en sk cz
Keresés Keresés


Legyél Sugarbird #REALBIRD!

10.000 Ft értékű Sugarbird kedvezményes kupont adunk minden #realbird Instagram posztodért!

 

Mit kell pontosan tenned?


Miért érdemes csatlakoznod?

 

2022. április 22. és május 31. között várjuk a posztjaidat!

 (A REALBIRD voucheredet a Sugarbird Online Shop-ban vagy a Sugarbird üzletekben használhatod fel. A kuponkódod kizárólag 25.000 Ft feletti termékekre érvényes és nem összevonható egyéb szezonvégi akcióval. A REALBIRD voucherek nem összevonhatók, így 1 termék megvásárlása esetén csak 1 kuponkódot használhatsz fel.)

 #REALBIRD promóciós szabályzat

 

1.) A promóció és a szervező: Jelen részvételi- és promóciós szabályzatban bemutatásra kerülő Promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője a Sugarbird Kft. 1036. Budapest. Lajos u. 126-130

2.) Kik vehetnek részt a promócióban?

2.1. A Promócióban kizárólag magyarországi lakcímmel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, saját Instagram adatlappal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt teljesíti a Promócióban való részvétel követelményeit.

2.2. A Promócióban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3. A Résztvevő a promócióban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a promóciós szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.4. Amennyiben a Résztvevő jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióban nem jogosult részt venni, illetve a Promócióból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen promóciós szabályzat szerint történik. Amennyiben a promóciós szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.) A promóció menete és időtartama

3.1. A promóció menete: A Szervező a promóciót, a szabályzatot és minden egyéb részletet a Résztvevő részére a Szervező hivatalos Instagram oldalán https://www.instagram.com/sugarbirdofficial/ keresztül hirdeti meg oldalbejegyzés formájában.

3.2. A Résztvevőnek a promócióban való részvételhez a promócióra felhívó Instagram bejegyzésében leírtaknak megfelelően kell eljárnia:

3.4.A Résztvevő kizárólag saját Instagram profiljával jogosult részt venni a Promócióban.

3.3. Minden Résztvevő egy ruhával és egy fotóval vehet részt a promócióban.

3.5. A szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás és előzetes értesítés nélkül a jelen promóciós szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciót annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse akár a promóció időtartama alatt. A szabályzat módosítását, illetve esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Sugarbird hivatalos Instagram oldalán.

4.) A promóció időtartama

4.1. A Promóció kezdőnapja: 2022.04.22

4.2. A Promóció zárónapja: 2022.05.31., 24:00- az ezt követően megjelölt képek érvénytelennek minősülnek.

5.) A vásárlási árengedmény átadásának és felhasználásának feltételei

5. 1Minden, a promócióban szabályosan résztvevő vásárló egy darab 10.000 Ft értékű digitális kedvezmény kupont kap a promóció lezárását követő 3 15-napon belül az általa megadott e-mail címre, mely 10.000 Ft-os árengedményre jogosít fel a következő vásárlásból.

5.2. A kupon a következő Sugarbird üzletek egyikében használható fel a kupon alján feltüntetett határidőig: Sugarbird Allee, Sugarbird Westend, Sugarbird Etele Pláza, Sugarbird Győr, Sugarbird Szeged, Sugarbird Debrecen, Sugarbird Nyíregyháza, Sugarbird Pécs, Sugarbird Nagykanizsa.

5.3. A kedvezménykupon kizárólag minimum 25.000 Ft feletti értékű termékek vásárlásakor érvényes és nem összevonható egyéb kedvezményekkel, akciókkal.

5.4. A kupon, másnéven az árengedmény, egy összegben egy termék vásárlása alkalmával használható fel, meghatározott ideig.

5.5. A kupon pénzre át nem váltható és át nem ruházható.

6.) Moderálás

6.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a részvevő által közzé tett komment, fotó vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.

6.2. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a résztvevőt kizárja a promócióból.

6.3. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

6.4. A Szervező kizárja felelősségét, bármely, a Szervező Instagram oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

7.) A Szervező felelőssége és jogai

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.2. Az adatok helytállóságát a Promócióra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli.

7.3. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

7.4. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Promóciót, illetve a Promóciót tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8. A Résztvevő felelőssége és jogai

8.1. A Szervező kizárja a játékból azt a Résztvevőt, amelynek ajándékát a Résztvevő részére azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a pályázatot beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.2.A Résztvevő köteles együttműködni ajándékának átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és az ajándék átvétele meghiúsul, az ajándék a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8.4. A Résztvevőokeat semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

8.5. A résztvevők elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a Résztvevő részvétele érvénytelen.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. Továbbá a Résztvevőok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.

8.2. A promócióban résztvevők minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Promóciós szabályzat valamennyi rendelkezését. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a promócióból való kizáráshoz vezet, ha a promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a kupon átadása előtt kezdeményezi.

8.3. Az adatok kezelője, a Sugarbird Kft., (székhely: 1036. Budapest. Lajos u. 126-130) a promóció során kezelt adatok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezései az alábbi oldalon érhetők el: https://eu.sugarbirdfashion.com/hu/content/7-adatkezelesi-tajekoztato

8.4. A Sugarbird adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseit a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakította ki, különös tekintettel a:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

- A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

A Sugarbird adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

8.5. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

8.6. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Résztvevőket a módosításokról.

8.7. Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

8.8. A Promóció résztvevőinek adatait a Szervező a 8.9. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.9. Azáltal, hogy a Résztvevő részt vesz a promócióban,

8.9. A Résztvevők személyes adatait a Szervező kizárólag a Résztvevőkkel történő kommunikációra használja, majd azokat az ajándék sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

9.1. A promócióból kizárásra kerülnek azok a Résztvevők, akik a promóció szellemével ellentétesen vesznek részt a promócióban, azzal a céllal, hogy az esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék.

9.2. Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Résztvevőt a Promócióból.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a promóció időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a promóciót a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

10.2. Amennyiben a jelen promóciós szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenné válnának, ez nem érinti a szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a promóciós szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

11.) Információkérés

A promócióval kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon a [email protected]hu címre.

SZÁLLÍTÁSI TERÜLET